Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Jelen ÁSZF tartalmazza a BORDENLife Tanácsadó Kft. (6200 Kiskőrös, Báthori u. 3., adószám: 25824373-1-03) szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.nincsmacera.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, termékeinek megvásárlására vonatkozó általános szerződési (felhasználási) feltételeket.

Felhasználó: a www.nincsmacera.hu weboldalra regisztráló, a weboldalon szolgáltatást igénybe vevő, vagy terméket vásároló magán és üzleti felhasználók (továbbiakban: Felhasználó).

Általános rendelkezések:

A Szolgáltató adatai

Név: BORDENLife Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (BORDENLife Kft.)
Székhely: 6200 Kiskőrös, Báthori u. 3.
Postacím: 6201 Kiskőrös, Pf. 131
Adószám: 25824373-1-03
Cégnyilvántartási szám: 03-09-130222
Kamarai nyilvántartási szám: BA 25824373 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Ügyvezető: dr. Németh Mariann
Telefonszám: +36209529556

Elérhetőség: (az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési cím): mariann(kukac*)nincsmacera.hu

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10400621-50526753-75571015

ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a www.nincsmacera.hu weboldal használata, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatásainak, termékeinek körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF hatálya valamennyi felhasználóra kiterjed.
A szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató bármely szolgáltatására, termékére regisztrál, feliratkozik, jelentkezik vagy megrendeli azt.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.

A jelen ÁSZF 2020. december 01. napjától visszavonásig hatályos.
Az ÁSZF-t a Szolgáltató módosíthatja, mely módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 (15 nappal) a www.nincsmacera.hu weboldalon közzéteszi.

A www.nincsmacera.hu weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy az online vagy offline termékek vásárlásával, rendezvények, programok előfizetésével, tanácsadói szolgáltatás megrendelésével a felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza.

Amennyiben a www.nincsmacera.hu weboldal látogatója az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem terméket, sem szolgáltatást, sem rendezvényeken, képzéseken való részvételt nem tud igénybe venni.

Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a www.nincsmacera.hu weboldal, továbbá a hozzá tartozó Facebook-, Instagram-, Twitter- és Pinterest oldal, a  www.nincsmacera.hu blog tartalma, annak bármely részlete, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a www.nincsmacera.hu weboldalon, a www.nincsmacera.hu blogon, a továbbá a hozzá tartozó Facebook-, Instagram-, Twitter- és Pinterest oldalon megjelenő tartalmak, valamint a megvásárolható online és offline termékek, szolgáltatások, programok, rendezvények, vagy azok bármely részletének letöltése, többszörözése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A www.nincsmacera.hu weboldalról, a www.nincsmacera.hu blog oldalról, továbbá a hozzá tartozó Facebook-, Instagram-, Twitter- és Pinterest oldalról, illetve ezek adatbázisáról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát online és offline termékeinek, szolgáltatásainak, programjainak, rendezvényeinek valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

A forráskód visszafejtése szintén sérti a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

A felhasználó a www.nincsmacera.hu weboldalon, a www.nincsmacera.hu blogon, a hozzá tartozó Facebook-,  Instagram-, Twitter és Pinterest oldalon megjelenő tartalmak egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, azonban ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, másolására, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, megváltoztatása, megjelentetése.

A www.nincsmacera.hu weboldalon megvásárolt termékek és szolgáltatások a vételár megfizetése ellenében állnak a Vásárló rendelkezésére, ezeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel.

A Felhasználó, Vásárló, rendezvényen részt vevő tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a rendezvényeken a Szolgáltató vagy Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videókon és képeken szerepelhet, azokat a Szolgáltató vagy Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti, és ezzel kapcsolatban a Felhasználó, Vásárló, rendezvényen résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet, azonban nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, melyet Szolgáltató köteles kivizsgálni.

Vegyes rendelkezések

A www.nincsmacera.hu weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik; az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, jelen ÁSZF-ben, valamint a weboldalon található Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint használhatja fel.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben foglalt jogait nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

A Felhasználó, Megrendelő, Vásárló, rendezvényen részt vevő a www.nincsmacera.hu weboldalon, a www.nincsmacera.hu blogon, továbbá a hozzá tartozó Facebook-, Instagram-, Twitter és Pinterest oldalon megjelenő tartalmak, információk, cikkek, online és offline termékek, szolgáltatások használatából eredő vélt vagy valós kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond.

A rendezvényeken résztvevő minden vagyoni, nem vagyoni vagy járadék jellegű kártérítési igényéről visszavonhatatlanul és végérvényesen lemond arra az esetre, amennyiben a rendezvényen testi épségét, egészségét, vagyonát bárminemű kár éri. A rendezvényeken való részvétel a részt vevő kizárólagos felelőssége.

A rendezvényen, képzésen nem vehet részt, aki pszichiátriai kezelés vagy pszichiátriai drogok hatása alatt áll, vagy más ok miatt beszámítási képessége tartósan vagy súlyosan hiányzik. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.

A rendezvényen, képzésen résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, mellyel a rendezvény, képzés megtartását nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának visszatérítése nem követelhető a Szolgáltatótól.

A www.nincsmacera.hu weboldalon, a www.nincsmacera.hu blogon és a hozzá tartozó Facebook-, Instagram-, Twitter- és Pinterest oldalon található információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogi- vagy pénzügyi szakemberrel, specialistával való konzultációt. A jogi- vagy pénzügyi szakemberrel, specialistával való konzultáció elmaradásából származó kárért a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, rendezvényen, képzésen részt vevő) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató és a Felhasználó, Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, amennyiben a jogviták megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhetők, kikötik a Kiskőrösi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Különös rendelkezések

Szolgáltatások, megvásárolható termékek

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatásait, melyek a kapcsolat felvételi űrlapon keresztül vehetők igénybe.

A szolgáltatások esetében a megbízó igényeinek felmérése után a felek egyedi megbízási szerződésben rögzítik a szolgáltatás igénybevételére, a megbízási díjra, és a felek együttműködésére vonatkozó feltételeket.

A weboldalon megjelenített termékekre vonatkozóan az oldalon megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót is.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások és termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik.

A weboldalon megjelenített termékek rendelésének menete

A weboldalon megjelenített és megvásárolni kívánt termék a termék oldalán található űrlapon a „Megrendelem” gombra való kattintással rendelhető meg.
A továbblépés erről a felületről csak az ÁSZF elfogadása után lehetséges.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján.)

A megrendelt termék árát banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni.
Banki átutalás választása esetén a vásárló által megadott e-mail címre érkezik egy díjbekérő e-mail, mely tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahová utalni kell az összeget.

Bankkártyás fizetés választása esetén a vásárló automatikusan átirányításra kerül az OTP SimplePay rendszer biztonságos oldalára, melyet az OTP Mobil Kft. üzemeltet. Itt végezhető el a fizetés.

A vásárló a bankkártyás vásárlással elfogadja, hogy a BordenLife Kft. által a nincsmacera.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft., mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A bankkártyás fizetésnél nincs várakozási idő, mert a sikeres fizetés után a Szolgáltató azonnal értesítést kap, hogy teljesítve lett a megrendelés.

A tranzakció a Vásárló számára ingyenes, a szolgáltatásért a Szolgáltató fizet. A bankkártyák adatai a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és a Szolgáltatónál nem kerülnek rögzítésre, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a rendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül, de legkésőbb a következő munkanapon megtörténik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.
Az általános teljesítési határidő fizikai termékek esetén legkésőbb a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül lehetséges.

Online termékek esetén a vételár megfizetését követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött letöltési linkkel, vagy hozzáférési adatokkal juthat hozzá a Vásárló a termékhez.

Az online tanfolyamok, programok egyes részeinek letöltéséhez való hozzáférés biztosítása a termékleírásban közöltekhez igazodik.
A termék a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a Szolgáltató és a Vásárló a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vásárló felszólításában meghatározott időpontban, vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés banki átutalás útján történik.

A számlázás elektronikusan történik, a Szolgáltató e-mailben küldi meg a hivatalos, törvényeknek megfelelő elektronikus számlát. Papír alapú számlát a Szolgáltató nem állít ki és nem postáz.

A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a vonatkozó űrlapmezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan, vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szállítási feltételek

Az offline termékek – a megrendelt mennyiségtől függően – postai úton, vagy futárszolgálattal kerülnek kiszállításra. A szállítás díja a termék oldalán kerül feltüntetésre. Akció keretében előfordulhat, hogy a szállítási díjat nem a vásárló, hanem a Szolgáltató fizeti. A posta, vagy a futárszolgálat késlekedéséből eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

A részletre vásárolható, illetve előfizetéses termékekre vonatkozó különös feltételek

A nincsmacera.hu weboldalon a termékek, programok, szolgáltatások egy része részletfizetéssel, vagy előfizetéses rendszerben is fizethető. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás minden esetben a termék oldalán található, vagy a megbízóval létrejött egyedi megbízási szerződés tartalmazza.

A részletfizetéssel teljesíthető, illetve előfizetéses programok árát ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: ismétlődő fizetés) egy, az OTP SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya-adatok regisztrálásra kerülnek az OTP SimplePay rendszerével. Így a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya-adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez a jelen feltételek elfogadásával a vásárló hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a nincsmacera.hu weboldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya-adatok újbóli megadása, és a vásárló tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

A bankkártya-adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. Az bankkártya-adatokat, bankkártya számot a Szolgáltató nem látja, nem tárolja.

Részletfizetés esetén az első részlet a jelentkezéssel egyidejűleg fizetendő bankkártyával. A további részletek ezen bankkártyáról kerülnek automatikusan levonásra a termékre vonatkozó tájékoztatóban megjelenítettek szerinti esedékességgel.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő összeg rendelkezésre álljon a bankszámláján, és a terhelés sikeresen megtörténhessen.

A szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a vásárlótól, akinek az aktuális havi részletfizetése a fizetési határidőig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára.

Részletfizetéssel vagy előfizetéssel való vásárlás esetén a termék megrendelő űrlapján a vásárló nyilatkozik arról, hogy a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya-adatokkal a jövőben újabb fizetéseket kezdeményezhet a Szolgáltató a bankkártya-adatok újbóli megadása nélkül.

Az űrlapon megjelenített nyilatkozat szövege a következő:

„Elfogadom, hogy a BordenLife Kft. (6200 Kiskőrös, Báthori u. 3.) a nincsmacera.hu/megrendelések felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-20.), mint adatkezelő részére: A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.”

A vásárló hozzájárulását a szövegmezőhöz rendelt négyzetre kattintással (a kattintással a négyzetbe generált pipával) adja meg.

Amennyiben a vásárló a vásárlástól eláll, vagy lemondja a programon való részvételét, illetőleg a következő esedékes részletet nem fizeti meg, a programhoz való hozzáférés, bónuszok is elvesznek.

Az előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetés díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, amíg a szolgáltatást igénybe vevő személy a saját felhasználói fiókjában, vagy e-mailben a mariann(kukac*)nincsmacera.hu címen az előfizetés lemondását nem kéri.

Havi előfizetés esetén az előfizetési díjat mindig a hónap ötödik napján próbáljuk meg először levonni. Éves előfizetés esetén egy évvel az előző fizetést követően.

Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, és ismételten többször megpróbáljuk a levonást.

Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy az előfizető kérte az előfizetése megszüntetését, az előfizetés az előfizetés aktuális hónapjának utolsó napján automatikusan megszűnik.

Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni az előfizetéssel hozzáférhető anyagokat.

A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakot nem áll módunkban visszatéríteni.

Az előfizetés felhasználónév és jelszó megadásával vehető igénybe, melyet a vásárló által megadott e-mail címre küld el a Szolgáltató. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért a Szolgáltató nem felel. A felhasználó módosíthatja az adatait, melyhez a szükséges segítséget a Szolgáltatótól megkapja. Az előfizetési belépési adatokat másnak átadni tilos, egy felhasználónévvel és jelszóval csak egyetlen személy használhatja az előfizetők számára biztosított anyagokat.

Elállási jog

A fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. A szerződés felmondása, vagy a szerződéstől való elállási szándék e-mailben jelezhető a Szolgáltató elektronikus levelezési címére (mariann(kukac*)nincsmacera.hu).

Az elállási nyilatkozat tartalma: “Alulírott ….. (Név) kijelentem, hogy gyakorolni kívánom az elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében: …… (termék megnevezése). Megrendelés időpontja;  Vásárló neve, címe; A vételárat az alábbi bankszámlámra kérem visszautalni: ….. (bankszámlaszám).

A szolgáltatás teljesítése utáni esetben a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási, ill. szerződés felmondási jogával élni (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállás szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről (45/2014.II.26.) Korm. rendelet 29. § m).

Elállási nyilatkozat minta innen letölthető: Elállási nyilatkozat minta

Panasztételi jog

A felhasználó/vásárló fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetéke fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája a www.jarasinfo.gov.hu weboldalon található.

A fogyasztó jogosult panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni. A Békéltető Testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a weboldalt működtető Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra az illetékes Békéltető Testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt Békéltető Testület illetékes. A Békéltető Testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul, mely kérelmet írásban kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, b.) a weboldalt működtető Szolgáltató nevét, székhelyét, c.) az illetékességre kérelmezett Békéltető Testület megjelölését, d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és bizonyítékokat e.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatóval megkísérelte a vitás ügy rendezését, f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, fizetési meghagyás kibocsátására nem került sor, g.) a testület döntésére irányuló indítványt, h.) a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell a hivatkozott bizonyítékokat, különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információt a www.bekeltetes.hu weboldalon található.

A Békéltető Testületek elérhetőségei innen letölthető:  Békéltető Testületek elérhetőségei

Biztonság

A Szolgáltató megtesz minden elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül nem vállal garanciát a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, megszakítás nélküli működéséért.

A felhasználók számára javasolt a vírus- és spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítése.

A Szolgáltatónál igénybevett online programokra való jelentkezés feltétele, hogy a vásárló ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és elfogadja az ezzel együtt járó hibalehetőségeket.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Záró rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Felhasználó (Megrendelő, Vásárló, részt vevő) javára eltérjen.

Hatályos: 2020. december 01. napjától